GRI-index

Standard

 

GRI 102 Generelle rapporteringskrav (2016)

102-1

Organisasjonens navn

Norsk Tipping

102-2

Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenester

Våre spill, Ansvarlig

102-3

Lokalisering av hovedkontor

Hamar, Norge

102-4

Geografisk virkeområde

Norge

102-5

Eierskap og juridisk selskapsform

Årsberetning

102-6

Virksomhetens markeder

Spillmarkedet, Statistikk

102-7

Virksomhetens størrelse

Nøkkeltall, Våre spill, Årsregnskap

102-8

Informasjon om ansatte og andre som arbeider for organisasjonen

Statistikk (Medarbeidere)

102-9

Selskapets leverandørkjede

 Ansvarlig (Menneskerettigheter)

102-10

Vesentlige endringer i organisasjonen eller leverandørkjeden

Årsberetning

102-11

Føre-var-prinsippet

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

102-12

Eksterne initiativer

Ansvarlig (Åpenhet og dialog)

102-13

Medlemskap i interesseorganisasjoner

Ansvarlig (Åpenhet og dialog)

102-14

Uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker

Adm. direktør

102-16

Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd.

Ansvarlig, Eierstyring og selskapsledelse

102-18

Styringsstruktur

Eierstyring og selskapsledelse

102-40

Liste over interessentgrupper

Ansvarlig (Åpenhet og dialog)

102-41

Ansattes deltakelse i kollektive forhandlingsavtaler

61,5 prosent

102-42

Valg av interessentgrupper

Ansvarlig (Åpenhet og dialog)

102-43

Tilnærming til interessentsamarbeid

Ansvarlig (Åpenhet og dialog)

102-44

Viktige temaer og spørsmål drøftet med interessentgrupper

Ansvarlig (Åpenhet og dialog)

102-45

Enhetersom omfattes av virksomhetens årsregnskap

Notner (Regnskapsprinsipper og note 6)

102-46

Prosess gjennomført for å definere rapportens innhold

Ansvarlig, Årsberetning

102-47

Oversikt over vesentlige tema knyttet til virksomhetens samfunnsansvar

Ansvarlig, Årsberetning, https://www.norsk-tipping.no/selskapet/samfunnsansvar

102-48

Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapportering

Ingen

102-49

Endringer i rapporteringen

Ingen

102-50

Rapporteringsperiode

2018

102-51

Dato for utgivelse av forrige rapport

Årsrapport 2017

102-52

Rapporteringsfrekvens

Årlig

102-53

Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten

silje-bye.vangen@norsk-tipping.no

102-54

Nivå for rapporteringen i henhold til GRI Standards

Denne rapporten er utarbeidet i henhold til GRI Standards: Core option

102-55

GRI-indeks

Denne indeksen

102-56

Ekstern verifikasjon

Ikke eksternt verifisert

GRI 103 Organisasjonens håndtering (2016)

103-1

Forklaring og betydning av temaet

Anvarlig, Eierstyring og selskapsledelse

103-2

Organisasjonens håndtering av temaet

Anvarlig, Eierstyring og selskapsledelse

103-2

Evaluering av organisasjonens håndtering av temaet

Anvarlig, Årsberetning

GRI 201 Økonomiske resultater (2016)

201-1

Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon

Overskudd

GRI 205 Anti-korrupsjon (2016)

205-1

Aktivitert vurdert for risiko med hensyn til korrupsjon

Ansvarlig (Anti-korrupsjon)

205-2

Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon

Ansvarlig (Anti-korrupsjon), Medarbeidere

205-3

Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak

Ingen tilfeller

GRI 206 Konkurransehemmende atferd (2016)

206-1

Rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd, kartell- og monopolvirksomhet

Ingen tilfeller

GRI 305 Utslipp (2016)

305-1

Direkte klimagassutslipp (scope 1)

Statistikk (Klimautslipp)

305-2

Energi indirekte klimagassutslipp (scope 2)

Statistikk (Klimautslipp)

305-3

Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3)

Statistikk (Klimautslipp)

GRI 401 Ansatteforhold (2016)

401-1

Nyansettelser og turnover

Statistikk (Medarbeidere)

GRI 403 Arbeidsmiljø og sikkerhet (2016)

403-2

Omfang av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og arbeidsrelaterte dødsfall

Medarbeidere

Av hensyn til personvern er ikke antall skader fordelt på kjønn, og type skader er ikke rapportert.

GRI 405 Mangfold og like muligheter (2016)

405-1

Mangfold blant ansatte og i styrende organer

Medarbeidere, Ansvarlig (Like muligheter)

405-2

Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn

Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere)

GRI 416 Kunders helse og sikkerhet (2016)

416-1

Vurdering av helse- og sikkerhetsaspekter knyttet til egne produkter og tjenester

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

416-2

Tilfeller av manglende overholdelse av lover og regler knyttet til helse- og sikkerhetaspekter ved egne produkter og tjenester

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

GRI 417 Markedsføring og produktinformasjon (2016)

417-1

Krav til informasjon og merking av produkter og tjenester

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

417-2

Tilfeller av brudd på lover og regler for informasjon og merking av produkter og tjenester

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

417-3

Tilfeller av brudd på lover og regler for markedskommunikasjon

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

GRI 418 Personvern (2016)

418-1

Dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata

Ingen tilfeller

GRi 419 Sosio-økonomisk compliance (2016)

419-1

Etterlevelse av lover og regler knyttet til sosiale og økonomiske forhold

Ingen vesentlige brudd på lover og regler i 2018

 

 

Norsk Tippings egne indikatorer

 

1

Henvendelser til Hjelpelinjen

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

2

Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %)

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

3

Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorier

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

4

Bidrag til forskning

Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet)

 

Tilbake til toppen
X