Årsregnskap

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2018
Beløp i mill. krNote20182017
Driftsinntekter
Spillinntekter      138 12234 916
Andre driftsinntekter126
Sum driftsinntekter38 13434 922
Driftskostnader
Premieandeler29 98027 081
Spillprovisjoner706761
Lønns- og personalkostnader2414399
Avskrivninger og nedskrivninger5183208
Andre driftskostnader 2, 31 3791 251
Sum driftskostnader32 66129 700
Driftsresultat5 4735 222
Finansinntekter45534
Finanskostnader456
Årsresultat145 5235 251
Disponering av årsresultatet:
Tippenøkkelen4 7774 715
Grasrotandelen648455
Bingoentreprenørenes overskuddsformål6966
Tiltak mot spilleavhengighet1515
Overført til annen egenkapital00
Regjeringens gave til DNTs jubileum150
Sum disponert5 5235 251

Balanse

 

Årsregnskap 2018 - Balanse - Eiendeler
Beløp i mill. krNote20182017
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler5111153
Sum immaterielle eiendeler111153
Varige driftsmidler
Kunst511
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5191215
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr5189267
Sum varige driftsmidler382482
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper611
Investering i tilknyttede selskaper63432
Andre langsiktige fordringer84746
Sum finansielle anleggsmidler8179
Sum anleggsmidler573715
Omløpsmidler
Varer900
Fordringer
Kommisjonærfordringer107182
Andre fordringer118684
Sum fordringer157166
Bankinnskudd, kontanter og lignende174 9545 456
Sum omløpsmidler5 1125 622
SUM EIENDELER5 6856 336

Egenkapital og gjeld

 

Årsregnskap 2018 - Balanse - Egenkapital og gjeld
Beløp i mill. krNote20182017
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital120,20,2
Sum innskutt egenkapital0,20,2
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond13150150
Investeringsfond1399
Annen egenkapital13205205
Sum opptjent egenkapital364364
Sum egenkapital364364
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser16151141
Sum avsetning for forpliktelser151141
Sum langsiktig gjeld151141
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld798125
Premieforpliktelser159151
Forskuddsbetalt innsatsbeløp175183
Skyldige offentlige avgifter3230
Annen kortsiktig gjeld14504546
Restoverskudd til utbetaling154 2034 796
Sum kortsiktig gjeld5 1715 831
Sum gjeld5 3215 972
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 6856 336

 

Linda Bernander Silseth

Styrets leder

Per Olav Monseth

David Hansen

Anne Lise Meyer

Bjørn Vidar Mathisen

Hege Andersen

Kari Skeidsvoll Moe

Andreas Egge Thorsheim

Åsne Havnelid

Administrerende direktør

 

 

Kontantstrømoppstilling

Årsregnskap 2018 - Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill. krnoter20182017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad5 5235 251
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler5-20
Ordinære avskrivinger5183208
Nedskrivning anleggsmidler500
Endring i kommisjonærfordringer101118
Endring i leverandørgjeld-27-41
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger16933
Endring i andre tidsavgrensningsposter11-4486
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter5 6545 555
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler21
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler5-40-55
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-39-54
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Utbetaling til overskuddsformål-6 116-4 945
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-6 116-4 945
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-502557
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse5 4564 899
BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT4 9545 456
Tilbake til toppen
X