Årsberetning

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap, lokalisert på Hamar. Selskapet formidler pengespill i henhold til Lov om pengespill. Selskapets samfunnsoppdrag er å tilby attraktive spill på en ansvarlig måte, hvor overskuddet skal gå til gode formål. Virksomheten ligger under Kulturdepartementets virkeområde og forholder seg til «retningslinjer for eierstyring av selskaper mv under Kulturdepartementets ansvarsområde». I tråd med krav fra Kulturdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet.

Norsk Tipping rapporterer om sin miljø- og samfunnspåvirkning i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). Års- og samfunnsrapporten for 2018 er utarbeidet i henhold til GRI Standards, nivå «core». Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele årsrapporten.

Oversikt over utviklingen i 2018

Norsk Tipping leverer på samfunnsoppdraget ved å tilby attraktive spill innenfor ansvarlige rammer og oppnår et ytterligere forbedret resultat målt opp mot 2017, som også var et toppår. Selskapet leverer attraktive spill til mer enn to millioner kunder, og et overskudd tilbake til samfunnet på 5,5 milliarder kroner.

Stortingsbehandlingen av spillmeldingen «Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» i 2017 legger tydelige føringer for virksomhetens innretning. Stortingsbehandlingen tydeliggjorde målene med pengespillpolitikken, hvor det er hensynet til ansvarlig spill som veier tyngst. Meldingen la til grunn at reguleringen av pengespill med Norsk Tipping som enerettsaktør gir en høyere grad av ansvarlighet enn en lisensmodell, og dette hensynet tilsier en videreføring av enerettsmodellen.

At overskuddet fra pengespill i størst mulig grad skal gå til ideelle formål er et sekundært mål. Dette bekrefter Norsk Tippings samfunnsoppdrag og legger viktige føringer for området også i kommende perioder.

I 2018 justerte selskapet sin visuelle identitet gjennom endring av både selskapslogo og øvrig designuttrykk i både fysiske og digitale kanaler. Den nye selskapslogoen er beslektet med den gamle, men oppleves som mer moderne og øker selskapets spillerom for visuell kommunikasjon, både for enkeltprodukter og for selskapet som helhet.

I andre halvår gjennomførte selskapet en omfattende organisasjonsendring. Endringen var basert på selskapets behov for bedre samhandling og mer effektive prosesser, og å sette selskapet i best mulig stand til å nå de strategiske målene. I forkant av endringen ble medarbeiderne grundig involvert for å kartlegge både nåsituasjon og behov.

For å innfri formålet om at pengespill skal avvikles i betryggende former under offentlig kontroll er det avgjørende at de regulerte spillselskapene er spillernes foretrukne valg. Selskapet nådde en milepæl for antall kunder da over to millioner kunder spilte på et av Norsk Tippings spill i løpet av året. 28 prosent av kundene er under 40 år. Dette viser at selskapet leverer på ambisjonen om å begeistre en ny generasjon. Dette viderefører en positiv utvikling hvor det store flertallet av spillere i Norge spiller hos Norsk Tipping.

Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 35 milliarder kroner i 2017 til 38 milliarder kroner i 2018. Som følge av forskjellige premieandeler og stor grad av gjenspill av premier for enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter økte fra 7,8 milliarder kroner i 2017 til 8,1 milliarder kroner i 2018. Dette representerer en vekst på 3,9 prosent. Sammen med effekten av reduserte kostnader medførte dette at overskuddet vokste fra 5,25 milliarder kroner til 5,52 milliarder kroner, en vekst på 5,2 prosent fra året før.

I 2018 er det lotterispillene som har hatt den største økningen i netto spillinntekter, med en vekst på 230 millioner kroner fra året før. Det er tydelig at spillerne fenges av store premiepotter. I tillegg er det fortsatt vekst i de nettbaserte spillene, hvor det er sterk konkurranse med uregulerte aktører. Norsk Tippings tilbud skiller seg fra de uregulertes blant annet gjennom «nei takk- listen», en liste over aggressive virkemidler som selskapet bevisst ikke benytter. Dette er virkemidler som ikke er forenlige med målet om å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Norsk Tipping skiller seg fra de uregulerte aktørene også ved at selskapet har obligatoriske ansvarlighetsgrenser som begrenser enkeltspilleres tap.

Lotterispill representerer den største andelen av omsetningen og står i 2018 for 64 prosent av selskapets netto spillinntekter. Lotterispillene anses som spill med lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene, og en sterk lotteriportefølje er derfor viktig for å stimulere til mest mulig ansvarlig spill. Også blant spillere under 40 år er lotterispillene attraktive - over 90 prosent av disse spillerne spilte lotterispill i 2018.

Den prosentvise veksten er også i 2018 størst for nettbaserte spill, selv om veksttakten avtar noe. I 2018 vokste netto spillinntekter i denne kategorien med 16 prosent. Tilsvarende tall for 2017 var 37 prosent. Uregulerte aktører driver omfattende markedsføring i denne kategorien, mens Norsk Tipping har begrenset markedsføring av spilltilbudet i denne kategorien for å beskytte sårbare grupper. Norsk Tippings voksende omsetning på dette området tilsier at selskapet likevel klarer å kanalisere spill til et regulert tilbud, selv om Norsk Tippings andel av totalomsetningen i denne spillkategorien ikke er dominerende. Det er fra myndighetene signalisert ytterligere tiltak for å begrense de uregulerte selskapenes muligheter til å tilby sine spill til den norske befolkningen, noe som vil kunne bidra til styrket kanalisering.

En stadig større andel av omsetningen av selskapets spill har de siste årene flyttet seg fra kommisjonærkanalen til digitale kanaler. Denne trenden har fortsatt også i 2018, noe som gjør at løsningene for spill via digitale kanaler blir en stadig viktigere del av selskapets kundekontakt og salg.

I 2018 utgjorde omsetningen av tradisjonelle spill i digitale kanaler 8,4 milliarder kroner, mot 6,9 milliarder kroner i 2017. Dette utgjør en vekst på hele 21 prosent, sammenlignet med 11 prosent foregående år. Veksten i omsetningen i digitale kanaler bidrar til økt kostnadseffektivitet gjennom reduserte salgsprovisjoner, men stiller også økte krav til kapasitet og funksjonalitet i de digitale løsningene. Videreutvikling av løsningene for digitale kanaler vil derfor fortsatt være et viktig satsingsområde for selskapet.

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å påvirke fordelingen av en andel av Norsk Tippings overskudd. Grasrotandelen ble endret fra 1. januar 2018. Den største endringen var at grasrotandelen ble økt fra 5 prosent til 7 prosent, noe som gav en kraftig vekst i utbetalingene. I 2018 fordelte spillerne 648 millioner kroner til lag og foreninger via Grasrotandelen, mot 455 millioner kroner i 2017.

Selskapet er avhengig av en forutsigbar og stabil drift for å være tilgjengelig for kundene. Det er derfor svært gledelig at selskapet heller ikke i 2018 har hatt noen vesentlige driftsavbrudd i sine systemer. Trafikken til selskapets kanaler rundt innleveringsfrister og trekninger er betydelig, og det stilles strenge krav til selskapets drift. Stabil drift gir trygghet både for selskapet og kundene, og er viktig for å opprettholde tillit og omdømme.

Ansvarlig spillvirksomhet

En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å forebygge negative konsekvenser av pengespill i Norge. Derfor har selskapet en ambisjon om å være verdensledende på ansvarlig spillvirksomhet. I 2018 har Norsk Tipping ytterligere styrket innsatsen for å forebygge spilleavhengighet ved å øke ressursene på området og styrke forskning på effekter av tiltak selskapet gjennomfører.

I oktober 2016 lanserte Norsk Tipping et nytt og banebrytende system for tapsgrenser. Som første spillselskap i verden etablerte selskapet tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill må sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. I tillegg til at alle må sette personlige grenser, er det satt et maksimalt nivå for hvor mye hver enkelt spiller kan tape i løpet av en måned. Forskning viser at spillerne er positive til tapsgrenser og at de fører til redusert tap for spillere med høyt forbruk.

Proaktive samtaler er et viktig forebyggende tiltak der Norsk Tipping er verdensledende. Dette er oppfølgingssamtaler over telefon rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd eller høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen og det avtales konkrete tiltak dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet. Selskapet har nå tre ansatte som arbeider med samtaler på fulltid. Forskning viser en signifikant positiv effekt av proaktive samtaler. Norsk Tipping mottok i 2018 World Lotteries Associations Responsible Gaming Flagship Award for arbeidet med proaktive samtaler.

Kostnadsutviklingen

Både styre og eier retter stor oppmerksomhet mot å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte. Dette innebærer at selskapet ikke er profittmaksimerende, men at virksomheten skal drives kostnadseffektivt.

Overskuddet til gode formål i 2018 endte på 68 prosent av netto spillinntekter. Dette er et viktig nøkkeltall for selskapets kostnadsutvikling, og tendensen er at en stadig større andel av netto spillinntekter går til gode formål. De totale kostnadene målt i nominelle kroner er relativt stabile, med en svak økning i 2018 som følge av engangskostnader knyttet til endret visuell identitet. Hovedårsaken til den bedrede kostnadseffektiviteten er at selskapet har lykkes med å legge til rette for at kunder som ønsker det kan levere spill i digitale kanaler. Disse kanalene utløser mindre provisjon enn de fysiske kanalene. I 2018 er spillprovisjoner 55 millioner kroner lavere enn året før.

For andre driftskostnader er det en vekst fra året før, med en vekst på 128 millioner kroner. Av dette utgjør engangskostnader i forbindelse med ny visuell identitet 70 millioner kroner, slik at den underliggende veksten er på 58 millioner kroner. Dette er en vekst på 4,6 prosent. Det er først og fremst innen innovasjon og utvikling og på markedsføring at økt satsing har medført noe høyere kostnader i 2018 enn i 2017.

Balanse

Ved utgangen av 2018 var selskapets totalbalanse på 5,7 milliarder kroner og egenkapitalandelen 6,4 prosent. Tilsvarende tall i 2017 var 6,3 milliarder kroner og 5,7 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 214 millioner kroner pr. 31.12.2018.

Den lave egenkapitalen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket på grunn av aktiviteten det påfølgende året.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling, på tross av lav egenkapitalandel. Styrets vurdering er at dette på kort sikt fortsatt vil være gjeldende.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier har økt med 0,3 milliarder kroner fra forrige år. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2018 utgjorde 5,8 milliarder kroner mot 5,6 milliarder kroner i 2017. Selskapets kontantbeholdning ved årsslutt er redusert med 0,5 milliarder kroner fra forrige årsskifte. Dette skyldes først og fremst utbetalingstidspunkt for forskudd på overskudd til overskuddsmottakerne.

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta og er således i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. De største transaksjonene knytter seg til premier i spill som gjennomføres i samarbeid med øvrige statlige spillselskap. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig. Selskapet har løpende oppfølgning av utestående fordringer, og tiltak ved manglende betaling iverksettes umiddelbart for å redusere risiko for tap. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2018.

Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 5 milliarder kroner, hvorav mesteparten er plassert som kontolån til statskassen i Norges Bank. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder. Det anslås at over 30 prosent av selskapets ansatte til enhver tid er engasjert i ulike utviklingstiltak.

Selskapet har et mål om å være verdensledende innen ansvarlig spill. Det er derfor etablert samarbeid med flere forskningsinstitusjoner for å øke kunnskapen på området. Resultatene fra forskning legges til grunn for videreutvikling av selskapets ansvarlighetstiltak.

Selskapet etablerte en ny prosess for IT-utvikling i 2017, basert på rammeverket SAFe. Den nye tilnærmingen innebærer at en større andel av utviklingsaktivitetene løses ved hjelp av smidige metoder, i motsetning til tidligere hvor det i større grad ble etablert store prosjekter. Dette innebærer at fornyelsestakten øker, og det tar kortere tid fra behov er identifisert til løsninger er utviklet og implementert.

En stor del av aktiviteten i 2018 var knyttet til implementering av ny visuell identitet. Dette innebar en omfattende fornyelse av selskapets uttrykk i digitale kanaler, samtidig som designelementer er skiftet ut hos en stor del av kommisjonærene. Utrullingen hos kommisjonærene vil fortsette i første halvdel av 2019.

52,5 prosent av selskapets netto spillinntekter i 2018 kom fra digitale kanaler. Utviklingen av en felles konsolidert løsning for PC og mobil ble startet opp i 2017, og har pågått gjennom 2018. En felles kodebase for digitale plattformer vil på sikt bidra til å frigjøre ressurser til øvrig utvikling og forenkle både drift og framtidig videreutvikling.

Selskapet har i 2018 etablert flere samarbeid med andre europeiske spillselskap. Målet er å samarbeide om å utvikle nye og attraktive digitale spill som selskapene kan lansere i sine respektive markeder.

Framtidig utvikling

Norsk Tipping er Norges desidert største spillselskap, med en estimert markedsandel på 64 prosent av det totale pengespillmarkedet. Uregulerte aktørers andel er anslått til 16 prosent. Selv om Norsk Tipping samlet har en svært solid posisjon er det betydelig konkurranse fra de uregulerte aktørene, først og fremst innen nettbaserte spill og oddsspill. Myndighetene har de siste årene lansert nye tiltak for å begrense omsetningen hos de uregulerte aktørene, og spillmeldingen fra 2017 legger til grunn at enerettsmodellen skal videreføres.

For at Norsk Tipping skal etterleve formålet om å kanalisere spillelysten til et ansvarlig tilbud i offentlig regi er det derfor av stor betydning at selskapet kan svare på konkurransen fra de uregulerte aktørene, og dette vil være et viktig område for selskapet i kommende perioder.

Norsk Tipping vil derfor fortsette å videreutvikle selskapets produkter og løsninger i tråd med selskapets samfunnsoppdrag om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud hvor overskuddet går til gode formål. Utviklingen vil skje både i selskapets egen regi og i samarbeid med andre regulerte spillselskap, som har lignende utfordringer i sine markeder.

Samfunnsansvar

Norsk Tipping ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Samfunnsansvar i Norsk Tipping handler om hvordan selskapet vurderer både risikoer og muligheter i arbeidet med å bidra til langsiktig verdiskaping. Samfunnsansvarsarbeidet tar utgangspunkt i selskapets policy for samfunnsansvar med tilhørende retningslinjer. Norsk Tipping valgte i 2017 å spisse samfunnsansvarsarbeidet ytterligere.

Ansvarlig spillvirksomhet er kjernen i selskapets arbeid med samfunnsansvar, som også omfatter forretningsetikk, anti-korrupsjon, menneskerettigheter og miljø. I tillegg har Norsk Tipping definert ytterligere to områder som selskapet har fokus på: like muligheter og folkehelse.

I 2018 dreide arbeidet seg hovedsakelig om å forberede implementeringen av ny europeisk personvernlovgivning (GDPR) og Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven). Det ble også gjennomført opplæring innen etikk og anti-korrupsjon med ledere i selskapet. Selskapet er også i gang med å etablere et rammeverk for oppfølging av leverandører mht. menneskerettigheter. Oppfølgingen vil ta utgangspunkt i risiko, både når det gjelder bransje og land.

Norsk Tipping har muligheter til å bidra positivt til samfunnsutviklingen ved å bruke sin posisjon til å sette ulike tema på dagsorden og bidra til endring. I 2017 begynte arbeidet med å sette likestilling i fotballen på agendaen, og det fortsatte med tiltak og markedskommunikasjon for likestilling i norsk idrett generelt i 2018.

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og ønsker en inkluderende bedriftskultur preget av mangfold. Det er et prioritert område å styrke mangfoldet ytterligere gjennom en mer balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Denne målsetningen er i tråd med formålet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Arbeidsmiljøtiltakene som iverksettes skal være målrettet og skal bidra til å realisere strategiplanen for perioden fram mot 2020 og de årlige virksomhetsplanene. Selskapet har en målsetting om å forbedre effektivitet og endringsevne i organisasjonen. I 2018 har selskapet innført «smidig virksomhetsstyring». Dette er en ny tilnærming til den overordnede styringen av virksomheten, hvor det legges mer vekt på dynamisk styring og løpende prioritering basert på aktuelle behov. Dette erstatter en mer tradisjonell virksomhetsstyring hvor årlige handlingsplaner og budsjetter i stor grad var førende. Denne nye virksomhetsstyringen samsvarer godt med filosofien bak det nye rammeverket for IT-utvikling som ble innført i 2017.

Andelen kvinnelige ledere samsvarer godt med den totale kjønnsfordelingen blant selskapets ansatte. Toppledergruppen består av 43 prosent kvinner. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 41 prosent, mens 37 prosent av totalt 413 fast ansatte er kvinner.

Sykefraværet var på 3,9 prosent i 2018. Dette er en økning fra 3,1 prosent i 2017. Nivået anses ikke som bekymringsfullt, men selskapet er likevel oppmerksom på at utviklingen fra forrige år er negativ. Det ble registrert to fraværsskader i 2018.

Ytre miljø

Den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker det ytre miljø, er produksjon og distribusjon av papirbasert materiell til kommisjonærene. Økt bruk av digitale kanaler gjør at mengden kuponger og øvrig materiell til kommisjonærene reduseres over tid. Selskapet vurderer løpende hvor mye som sendes ut til den enkelte kommisjonær med målsetning om å redusere utsendelse av overflødig materiell. Digitale skjermer benyttes i stor grad til informasjon i hos kommisjonærene istedenfor trykket materiell.

For 2018 er selskapets CO2- utslipp beregnet til totalt 1073 tonn CO2. Utslippene består i hovedsak av strømforbruk for selskapets lokaler og IT- systemer, i tillegg til reisevirksomhet for selskapets ansatte. Selskapets lokaler er tilknyttet fjernvarmeanlegg som hovedsakelig har bioenergi og gjenvunnet varme som energikilde. Dette bidrar til å redusere CO2-utslipp fra oppvarming. Norsk Tipping jobber stadig for å forbedre og redusere energibruken.

I mars ble Norsk Tipping sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et anerkjent system for sertifisering og miljøledelse. Gjennom sertifiseringen forplikter Norsk Tipping seg til å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2018 er 214 millioner kroner.

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Styrets beretning - Anvendelse av årsresultat
Tippenøkkelen4 777 mill.kr
Grasrotandelen648 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål69 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet15 mill.kr
Regjeringens gave til DNTs jubileum15 mill.kr
Sum overskuddsdisponering5 523 mill.kr

Styret i Norsk Tipping AS
Oslo, 7. mars 2019

Linda Bernander Silseth

Styrets leder

Per Olav Monseth

David Hansen

Anne Lise Meyer

Bjørn Vidar Mathisen

Hege Andersen

Kari Skeidsvoll Moe

Andreas Egge Thorsheim

Åsne Havnelid

Administrerende direktør
Tilbake til toppen
X