Overskudd

Fortsatt mer til formålene

Overskuddet fra Norsk Tipping har vokst betydelig gjennom den siste tiårsperioden. Årsresultatet er økt fra 3,2 milliarder kroner i 2009 til 5,5 milliarder kroner i 2018. Dette er en vekst på hele 41 prosent, en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,1 prosent. Veksten har skjedd i en periode hvor konkurransen fra uregulerte aktører er blitt stadig sterkere.

Det er pengespilloven som regulerer hvordan overskuddet fra selskapet skal fordeles:

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å velge en organisasjon som får tildelt en andel av spillerens spilleinnsats. Fra 1. januar 2018 ble det gjort endringer slik at andelen av spillernes innsats som fordeles er økt fra fem til sju prosent for de fleste spillene. I 2018 er det fordelt 648 millioner kroner via Grasrotandelen

Bingoentreprenørenes overskuddsformål mottar overskuddet fra Belago (terminalspill i bingohaller). I 2018 er det fordelt 69 millioner kroner til disse formålene

Tiltak mot spilleavhengighet tildeles midler fra Kulturdepartementet. Dette finansieres gjennom overskudd fra Norsk Tipping. I 2018 er det avsatt 15 millioner kroner til slike tiltak.

Regjeringens gave til DNTs 150-årsjubileum på 15 millioner kroner var knyttet til overskuddet av en lottotrekning, og disponeres fra Norsk Tippings resultat. 

Torfinnsbu
FOTO: Espen Haagensen

Etter at disse postene er trukket fra fordeles resten av overskuddet etter Tippenøkkelen. Totalt fordeles 4 777 millioner kroner via Tippenøkkelen i 2018. Disse fordeles slik:

  • 6,4 prosent går til helse- og rehabiliteringsformål. Dette utgjør 306 millioner kroner.

    Etter at andelen som går til helse og rehabilitering er trukket ut, fordeles resten etter følgende nøkkel:
  • 64 prosent til idrettsformål (2 861 millioner kroner)
  • 18 prosent til kulturformål (805 millioner kroner)
  • 18 prosent til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner (805 millioner kroner)

Verdiskapning og kostnadseffektivitet

Norsk Tipping skal ha effektiv drift. Ambisjonen er nedfelt både i selskapets vedtekter og i regjeringens eierskapsmelding. Det er en god og nødvendig, men krevende ambisjon. Øvelsen krever god balanse i skjæringspunktet mellom samfunnsoppdraget selskapet er gitt, og den harde konkurransen i markedet.

Stortingsbehandlingen av spillmeldingen «Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» i 2017 legger tydelige føringer for virksomhetens innretning. Stortingsbehandlingen tydeliggjorde målene med pengespillpolitikken, hvor det er hensynet til ansvarlig spill som veier tyngst.

At overskuddet fra pengespill i størst mulig grad skal gå til ideelle formål, er et sekundært mål. Dette bekrefter Norsk Tippings samfunnsoppdrag, og legger viktige føringer for området også i kommende perioder.

Norsk Tipping skal derfor først og fremst selge spill på en ansvarlig måte. Det er kostbart både å utvikle og iverksette de avanserte ansvarlighetstiltakene som kreves for å lykkes med dette. Verktøyene gjør også driften mer kompleks, og flere av tiltakene fører til redusert omsetning.

Samtidig er omgivelsene og markedet i rask endring. Konkurransen fra uregulerte aktører blir stadig hardere, og selskapet må videreutvikle og fornye både spillporteføljen og salgskanalene for fortsatt å oppleves som moderne og attraktiv. De uregulerte aktørene driver utstrakt kontakt med interessenter, slik at det skapes en usikkerhet om framtidig regulering av spillmarkedet. For å lykkes med kanaliseringsoppdraget, må selskapet være synlig gjennom markedsføring, og produktene må være konkurransedyktige. Konkurransen er skjerpende, men medfører også høyere kostnader.

Den siste femårsperioden har både ansvarlig spill, produktutvikling og innovasjon krevd store ressurser. Samtidig har selskapet gjennomført et systematisk og krevende effektiviseringsarbeid, område for område. Fra 2014 til 2018 er kostnadsandelen av netto spillinntekter redusert fra 38,5 prosent til 32,8 prosent. Samtidig har driftskostnadene steget med bare sju prosent, og selskapets overskudd har økt fra 4,2 milliarder kroner i 2013 til 5,5 milliarder i 2018.

Dette er en klar indikasjon på at selskapet har lyktes med å effektivisere og forbedre driften, og samtidig evnet å prioritere nødvendig innovasjon og utvikling.

Overskudd 2018 - Verdiskapning
VERDISKAPNING20182017
Netto inntekter *)82097875
Driftskostnader22732226
Lønns- og personalkostnader414399
Overskudd til eier **)55235251
Tilbakeholdt verdi00

* Spillinntekter, finansinntekter og andre inntekter, fratrukket premier.

** Overskuddet fordeles av myndighetene basert på lov om pengespill.

 

Tilbake til toppen
X