Ansvarlig

Norsk Tipping er et selskap med et viktig sektorpolitisk ansvar – samfunnsoppdraget – samtidig som selskapet har og tar et tydelig samfunnsansvar.

Viktig oppdrag og tydelig samfunnsansvar

Stortinget har vedtatt at pengespill skal skje i regulerte former der hensynet til sårbare grupper settes først (lov om pengespill). Norsk Tippings hovedoppgave er å tilby attraktive spill i ansvarlige rammer der overskuddet skal gå til gode formål. Det er selskapets samfunnsoppdrag.

Man skiller gjerne mellom samfunnsoppdrag og samfunnsansvar for et selskap med sektorpolitiske mål, slik som Norsk Tipping. Selskapet definerer imidlertid ansvarlig spillvirksomhet inn i kjernen av sitt samfunnsansvar. Det er på dette området Norsk Tippings samfunnsmessige påvirkning er størst, noe som betyr at det er her selskapets mulighet til å bidra positivt til samfunnsutviklingen er best.

Norsk Tippings vesentlighetsanalyse definerer ansvarlig spillvirksomhet, forretningsetikk og antikorrupsjon som områdene med høyest prioritet for både eksterne og interne interessenter. På bakgrunn av en sammenstilling av vesentlighetsanalysen og eksplisitte forventninger fra eier, er også menneskerettigheter og miljø definert som fokusområder på det såkalte compliance-nivået.

Selskapet har definert inn ytterligere to fokusområder for samfunnsansvarsarbeidet: Like muligheter og folkehelse. De er lagt på det såkalte verdiskapingsnivået hvor det ikke er eksplisitte forventninger til Norsk Tippings bidrag, men der selskapet mener det kan bidra til samfunnsutviklingen på positive måter.

Compliance Created with Sketch. Ansvarlig spillvirksomhet Forretningsetikk Folkehelse Anti- korrupsjon Like muligheter Miljø Menneske- rettigheter Compliance Oppfylle eiers forventninger Verdiskapningsnivå Engasjement utover eiers forventninger

 

Bidrar til FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Norsk Tipping ønsker å bidra til den verdensomspennende bærekraft-dugnaden ved å koble sitt arbeid med samfunnsansvar opp mot FNs bærekraftsmål. Selskapet retter seg inn mot følgende fem mål:

Compliance-nivået:

Mål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst): Norsk Tipping stiller krav til leverandører slik at varer og tjenester som leveres til selskapet utarbeides i tråd med arbeidstaker- og menneskerettighetene, og ikke utnytter naturressurser eller lokalmiljø. Arbeidet med å sikre like muligheter for alle, både i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere, har sitt utspring i både mål 8 og mål 5.

Mål nummer 16 (fred og rettferdighet): Norsk Tipping jobber med forebygging av korrupsjon og økonomisk kriminalitet gjennom etablerte retningslinjer og rutiner, både internt og mot eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

Verdiskapingsnivået:

Mål nummer 3 (god helse): Med et delmål som går på å hindre at mennesker utvikler avhengighet, er mål nummer 3 midt i kjernen av Norsk Tippings samfunnsoppdrag og samfunnsansvar. Ansvarlig spillvirksomhet er området med høyest grad av prioritet i selskapets virksomhet. Gjennom å ha vært frivillighetens viktigste samarbeidspartner siden 1948, blant annet gjennom over 150 milliarder genererte overskuddskroner, har Norsk Tipping vært en viktig bidragsyter for god folkehelse i over 70 år.

Mål nummer 5 (likestilling mellom kjønnene): Norsk Tipping har tatt en aktiv rolle, blant annet ved å sette likestillingsutfordringene i idretten på dagsorden. Engasjementet fortsatte med uforminsket styrke i 2018, blant annet med en film som fikk mye oppmerksomhet.

Selskapet iverksatte en intern likestillingskartlegging i 2018 for å avdekke status og etablere tiltak. Kartleggingen ferdigstilles i 2019.

Mål nummer 17 (samarbeid for å nå målene): Norsk Tipping ser det som avgjørende å involvere selskapets nettverk av samarbeidspartnere for å kunne lykkes i arbeidet med å bidra til FNs bærekraftsmål. På den måten får initiativ og tiltak den slagkraft de trenger for å lykkes.

Ansvarlig spillvirksomhet

I paragraf 2 i selskapets vedtekter er stikkordene betryggende former, offentlig kontroll og forebygging av negative konsekvenser førende. Ansvarlig spillvirksomhet troner øverst på pallen for Norsk Tipping.

Policy og tilnærming

Arbeidet med ansvarlig spillvirksomhet tar utgangspunkt i selskapets Policy for ansvarlig spillvirksomhet og operasjonaliseres med utgangspunkt i tre hovedområder: Forebygge, oppdage og reagere på uheldig spilleadferd.

 • «Forebygge uheldig spilleadferd» innebærer å ha et solid ansvarlighetsrammeverk med gode verktøy, og informasjon og kommunikasjon både til og med spillere
 • «Oppdage uheldig spilleadferd» går ut på å gjøre analyser av spilleaktivitet (Playscan og interne analyser)
 • «Reagere på uheldig spilleadferd» har to dimensjoner:
  • Operative tiltak som innebærer intervensjoner (proaktive samtaler, brev, mail, telefoner)
  • Iverksettelse av nye tiltak som følge av utviklingen selskapet ser. Totalgrensen (omtales nedenfor) var et slikt tiltak

Selskapet har etablert et sett av målparametere for ansvarlig spillvirksomhet som fortløpende rapporteres gjennom selskapets virksomhetsstyring. Arbeidet med ansvarlig spill griper inn i nær sagt alle deler av Norsk Tippings organisasjon, og er svært sentralt i selskapsstrategien.

Selskapet har en uttalt strategisk ambisjon om å være «verdensledende på ansvarlighet». I det legger selskapet følgende kriterier:

 1. At kundene opplever at det er trygt å spille hos Norsk Tipping
 2. At Norsk Tipping har et ansvarlighetsrammeverk for å forebygge, oppdage og reagere
 3. At Norsk Tipping skal være ledende i å videreutvikle området gjennom å være pådriver for forskning og innovasjon
 4. At Norsk Tipping er anerkjent i fagmiljøer, bransje og interessenter som ledende i verden på å tilby pengespill i ansvarlige former

Viktige verktøy

Selskapets arbeid med ansvarlig spillvirksomhet krever at én grunnleggende forutsetning er på plass: Alle spillere blir identifisert slik at all spilleaktivitet blir registrert.

Norsk Tippings ID- og betalingsløsning krever at spilleren er registrert i folkeregisteret, og at kunden videre identifiseres på individnivå med en godkjent ID. Det eneste unntaket fra denne regelen er fysiske Flax-lodd, som ikke krever registrering.

Identifisert spill gir selskapet sikker kunnskap om hvem spilleren er. Det er en forutsetning for at flere av selskapets ansvarlighetstiltak skal kunne virke på personnivå, forebygge, og gi ønsket effekt. Norsk Tippings ansvarlighetsrammeverk er bygd opp over mange år og inneholder tiltak som kommunikasjon, tapsgrenser, risikoprofil, spillepauser, utestengelser, og spilleregnskap over innsats, premier og tap.

Risikoprofil

Norsk Tipping benytter analyseverktøyet Playscan for å gi spillerne oversikt over egen spilleatferd. Verktøyet kobler kundens spilledata sammen med selvrapportering (selvtest) for å kunne gi en mest mulig korrekt risikoanalyse.

Playscan er at av de viktigste verktøyene Norsk Tipping har for å forebygge spilleproblemer. Verktøyet setter selskapet i stand til å oppdage spillere som viser tegn til risikoatferd og eksempelvis sørge for at disse spillerne ikke får direktesendt markedsføring. Mange av disse får også «den andre telefonen fra Hamar». Les mer under proaktive samtaler nedenfor.

Andelsmessig risikofordeling i Playscan per 31.12.2018.

Playscan-indeks for 2018

Playscan er et analyseverktøy som måler endringer i spilleatferd i form av risiko for å utvikle problemer med spill. Høyrisikospillere er spillere som har en spilleadferd som en problemspiller. Det vil si at dette er spillere som av Playscan kategoriseres til å ha høy sannsynlighet for å være spilleavhengig.

Norsk Tipping bruker Playscan-indeksen som en indikasjon på hvor godt selskapet lykkes med å forebygge spilleproblemer. Norsk Tipping benytter internt en fargekode hvor rød betyr høyrisikospiller, gul betyr moderat risikospiller og grønn betyr lavrisikospiller. Playscan-indeksen måler endringen av Playscan-statusen for alle spillerne, det vil si hvor mange som for eksempel går fra å være gul til rød.

En Playscan-indeks > 0 betyr at flest bevegelser skjer i grønn retning, mens Playscan-indeks < 0, betyr at flest bevegelser skjer i rød retning. Norsk Tipping har en målsetting om at den akkumulerte Playscan-indeksen for ett år skal være > 0.

Ukentlig er det cirka 2 prosent av spillerne som endrer Playscan-statusen (det vil si beveger seg i grønn eller rød retning), mens cirka 98 prosent har uendret status.

For 2018 endte den akkumulerte Playscan-indeksen på < 0 (negativt), noe som indikerer en bevegelse mot flere høyrisikospillere totalt sett for 2018. Hovedårsaken er at spill med høyere risiko for å utvikle spilleproblemer, som KongKasino, er i vekst. Veksten i KongKasino er en tydelig indikasjon på at selskapet lykkes i å kanalisere spillere fra det uregulerte markedet til tilsvarende spill hos Norsk Tipping. Denne type spill hos Norsk Tipping er underlagt et sterkt ansvarlighetsrammeverk. Selskapet er bekymret for denne utviklingen i denne delen av spillmarkedet og jobber kontinuerlig med å styrke forebyggingen av spilleproblemer.

Totalgrensen

Høsten 2016 innførte Norsk Tipping «Totalgrensen» - en øvre total tapsgrense på tvers av alle spill. Fra da ble det obligatorisk for kundene å sette en selvbestemt grense for hvor mye penger de kan bruke/tape per måned (maks 20 000 kroner). Den selvbestemte grensen må settes før de kan levere spill forbundet med middels til høy risiko for utvikling av spilleproblemer, som for eksempel odds- og kasinospill i selskapets digitale kanaler.

Per 31. desember 2018 var det cirka 735 000 spillere som hadde satt personlige grenser.

 

PROAKTIVE SAMTALER: Kristin Edvardsen Måsø (f.v), Knut Arne Søberg og Trine Vannzell følger opp kunder med risikofylt spilleatferd gjennom proaktive samtaler. FOTO: Anne Marit Sletten
Proaktive samtaler

En proaktiv samtale er en oppfølgingssamtale over telefon som er rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd/høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen og det avtales konkrete tiltak med kunden dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om tilgjengelig hjelpe- og behandlingstilbud kunden kan oppsøke.

I løpet av 2018 ble det gjennomført samtaler med 1 499 kunder, 111 oppfølgingssamtaler, og det ble sendt brev til 410 kunder som ikke svarte på telefon. Teamet fikk tilført en ny ressurs i september og har nå tre fulltidsansatte.

I hver samtale spørres kunden om hva han synes om at Norsk Tipping kontakter kunder for å gjennomføre en slik samtale. Et stort flertall av kundene (86 prosent) er positive og bare 2 prosent negative til at selskapet tar kontakt. Det ble avtalt minst ett konkret tiltak med nær halvparten av kundene som det er gjennomført samtale med. Det vanligste tiltaket er at kunden senker og låser spillegrensene sine og det nest vanligste er at kunden velger å utestenge seg fra et enkeltspill.

Norsk Tipping sender regelmessig ut kundeundersøkelser til kundene det er gjennomført samtaler med. En bekymring har vært om kunder etter en slik samtale vil ønske å flytte spilleaktiviteten sin over til andre spillselskaper, særskilt uregulerte. Undersøkelsene viser imidlertid at kundene i hovedsak har sluttet å spille eller redusert spillingen hos uregulerte aktører, mens kun en liten gruppe har økt.  

Norsk Tipping har i løpet av 2018 delt kunnskap, forskningsresultater og erfaringer fra proaktive samtaler på internasjonale forskningskonferanser (EASG), Lotteritilsynets spillansvarskonferanse, med andre spillselskaper og med interessenter i kontaktmøter.

Pristildelinger

Norsk Tippings ansvarlighetsteam (), mottok en personlig pris fra NFSP (Norsk Forening for Spillproblematikk). I juryens begrunnelse framgikk det at arbeidet med proaktive samtaler var en viktig årsak til pristildelingen.

PRISVINNERE: Ansvarlighetsteamet representert av Tanja Sveen, Bjørn Helge Hoffmann og Per Einar Karlsen. FOTO: Ingjerd Meen Lorvik

Norsk Tipping mottok også WLA Responsible Gaming Flagship Award for 2018, hvor det legges betydelig vekt på selskapets innovative arbeid med proaktive samtaler.

ANSVARLIGHETSPRIS: Thorbjørn A. Unneberg mottok WLA-prisen på vegne av Norsk Tipping. FOTO: Morten Eriksen

Forskning, kunnskap og utvikling

Proaktive samtaler

I samarbeid med forsker Jakob Jonsson ved Stockholm Universitet ble det gjennomført et stort forskningsprosjekt i 2017 som undersøkte effekter både av proaktiv samtale og av å gi kunder samme informasjon i et brev sammenlignet med en kontrollgruppe. Resultatene av studien viser en signifikant effekt av proaktive samtaler både sammenlignet med kontrollgruppen og brev-gruppen. Les mer om studien her.

I løpet av 2019 kommer studie 2 som ser på effekter opp til 12 måneder etter intervensjonstidspunktet.

Totalgrensen

Norsk Tipping inngikk i 2017 en fireårig avtale om oppdragsforskning innenfor ansvarlig spillvirksomhet og forebygging av spilleproblemer med Nottingham Trent University. Den anerkjente forskeren professor Mark Griffiths er fagansvarlig. Avtalen har en ramme på 4-8 millioner kroner over fire år.

I 2018 har forskerne undersøkt effekter av totalgrensen. Noen hovedfunn er:

 • De fleste kundene er positive til totalgrensen.
 • Høy-intensitetsspillere er i noe mindre grad positive, men mener at totalgrensen er relevant for dem.
 • Et stort flertall av spillere som når grensen sin, går ikke til andre (uregulerte) spillselskaper for å spille, men venter med å spille til grensen er nullstilt.
 • Totalgrensen førte til en reduksjon i tap blant sportsspillere med høyt forbruk
 • Bevisst grensesetting er positivt korrelert med lojalitet blant online kasinospillere
 • Varselet om at 80 prosent av totalgrensen er nådd reduserer etterfølgende tap blant spillerne

I løpet av 2018 er det publisert to artikler om forskningsresultatene i fagfellevurderte, vitenskapelige journaler. En tredje artikkel er i review-prosess. Forskerne har også presentert resultatene på flere internasjonale forskningskonferanser.

Publiserte artikler:

Auer, M. & Reiestad, S.H., M. D. (2018).   Global limit setting as a responsible gambling tool: what do players think?  International Journal of Mental Health and Addictions,1-13

Auer, M., Griffiths, M.D. (2018). The effect of loss-limit reminders on gambling behavior: A real world study of Norwegian gamblers. Journal of Behavioural Addictions, Dec 1;7(4):1056-1067

Opplæring og kompetanseutvikling

En ny versjon av grunnkurset i ansvarlig spillvirksomhet ble publisert i selskapets opplæringsportal, Tippeskolen, høsten 2018. Kurset er obligatorisk for alle ansatte. Selskapet legger spesiell vekt på kompetanseutvikling i enheter og fagområder med oppgaver innenfor kundekontakt, salg/markedsføring og produktutvikling, og gjennom introduksjonsprogrammet for nyansatte. Norsk Tipping har også egne obligatoriske ansvarlighetskurs for disse fagområdene (utover grunnkurs).

I Norsk Tippings ansvarlighetsportal på nett, finnes generell og relevant forebyggende informasjon om pengespill/pengespillproblemer, tjenester som spillegrenser, pauser/utestengelser, egen risikoprofil (Playscan) og spilleregnskap. I tillegg finnes kontaktinformasjon til Hjelpelinjen og andre kompetansemiljøer hvor man kan oppsøke hjelp.

Hjelpelinjen 2018

Kasinospill på nett dominerte samtalene ved Hjelpelinjen i 2018.

Som et bilde på hvilke spill som er problematiske bruker Hjelpelinjen resultatene fra førstegangssamtalene. Da unngår man å telle samme spiller flere ganger. En del innringere nevner imidlertid flere spill som problematiske.

Av samtalene om kasinospill er Norsk Tipping alene nevnt som tilbyder i fem prosent av kasinosamtalene i 2018. I 15 prosent av samtalene nevnes både Norsk Tipping og utenlandske operatører. I 71 prosent av kasinosamtalene nevnes utelukkende utenlandske spilltilbydere uten lisens til å operere i Norge –en klar økning sammenlignet med andelen i 2017.

Andre spill som forholdsvis ofte omtales er poker og oddsspill (odds og liveodds). De fleste samtaler om poker gjelder spill på internett eller mobil. Poker i elektroniske kanaler er ikke regulert innenfor norsk lovgivning og formidles derfor av tilbydere uten lisens til å operere i det norske markedet.

Odds og Liveodds er totalt nevnt for 17 prosent av spillerne. To prosent av samtalene om oddsspill gjelder Liveodds. Når Liveodds er nevnt som hovedproblemspill har 46 prosent oppgitt at dette gjelder spill fra Norsk Tipping. 15 prosent av spillerne nevner «tradisjonelle» oddsspill. Andelen som nevner odds fra Norsk Tipping er 24 prosent. Totalt for oddsspill nevner 58 prosent spill hos utenlandske operatører og 27 prosent nevner spill hos Norsk Tipping. Også i denne kategorien har andelen samtaler knyttet til uregulerte aktører økt fra 2017.

Hjelpelinjen 2018 ny 2
Hovedproblemsspill (eller det eneste)2018201720162015
Poker48607561
Kasinospill (nett)286247255214
Odds, inkludert LiveOdds90637567
Tipping0735
Databingo8154
Bingoautomater 2010 - NT-terminal Belago 2011334
Bingo18131820
Hestespill20242319
NT-terminal (Multix)9181515
Lotto/Vikinglotto/ Extra/Keno/Joker/Skrapespill61116
Andre pengespill34106
Sum491451484417

For å se fullstendig årsrapportering fra Hjelpelinjen kan man oppsøke www.hjelpelinjen.no og Lotteritilsynets nettsider 

Revisjon, oppfølging og kontroll

DNV GL gjennomførte i november en periodisk sertifisering av Norsk Tippings etterlevelse av European Lotteries Responsible Gaming Standard. Kravet til sertifisering er måloppnåelse på minst 75 prosent innenfor hvert enkelt av 11 områder i standarden. Norsk Tipping scorer 100 prosent på 10 av de 11 områdene, og 1098 poeng av maksimalt 1100 poeng, og ble dermed re-sertifisert med god margin.

Fagteamet for ansvarlig spill gjennomfører regelmessige virksomhetsgjennomganger innenfor de ulike forretningsområdene i selskapet. Hensikten er å analysere utviklingstrekk, vurdere behov for tiltak og skape økt intern bevissthet på fagfeltet ansvarlig spillvirksomhet, samt drive relevant opplysningsarbeid internt.

Ansvarlig markedsføring

Norsk Tipping brukte i 2018 brutto 318 millioner kroner på kjøp av reklame. Dette er økning på 0,3 prosent sett mot 2017.

Tall fra analyseselskapet Nielsen viser at reklamemarkedet for pengespill totalt hadde en nedgang med 18 prosent i 2018, når man ser bort ifra digital markedsføring. Det betyr at pengespillreklame i 2018 sto for 2,7 prosent av all reklame i Norge, en nedgang fra 3,1 prosent i 2017. I 2018 stod uregulerte aktører for 66 prosent av brutto medieomsetning på TV.

Norsk Tipping reklamerer i hovedsak for spill med lav risiko for spillavhengighet og opererer i tråd med markedsføringsloven og retningslinjer for markedsføring av statlig kontrollerte pengespill.

Lotteritilsynet har også i 2018, gjennom revisjon, evaluert om Norsk Tipping etterlever krav til markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler. Attraktivitet, overskudd til gode formål og ansvarlighet var hovedoverskriftene for revisjonen.

Lotteritilsynet avdekket ett avvik knyttet til en konkret vinnerhistorie rundt spillet Flax. I den spesifikke saken har Norsk Tipping brukt en ordlyd som uheldig fremstiller vinnerens vinnerhistorie. Norsk Tipping beklaget dette og fjernet saken. Det ble også avdekket to tilfeller av digital forhandler som ikke i tilstrekkelig grad synliggjorde «spillevett» knyttet til kommunikasjon av Norsk Tippings produkter. Begge tilfellene ble adressert og rettet.

Forretningsetikk

Forretningsetikk prioriteres sammen med ansvarlig spillvirksomhet som mest vesentlig for Norsk Tippings arbeid med samfunnsansvar. Området er av stor betydning for selskapets langsiktige verdiskaping.

Fokusområdet er vidtrekkende og favner temaene økonomiske misligheter blant kunder og kommisjonærer, datasikkerhet og personvern, åpenhet og interessentdialog, kampfiksing, hvitvasking og terrorfinansiering og etisk markedsopptreden.

Overordnet målsetting

Ethvert aspekt ved selskapets forretningsdrift skal foregå i henhold til lover og regler og i tråd med selskapet vedtatte policyer og retningslinjer, og i henhold til forventningene fra selskapets interne og eksterne interessenter.

Policy og tilnærming

Selskapets etiske retningslinjer er førende for selskapets arbeid med forretningsetikk. De danner grunnlaget for bedriftens øvrige policyer, retningslinjer og rutiner.

Økonomiske misligheter

Kunde

De siste årene er en rekke kontroller etablert for å avdekke misbruk av spillerkort mellom kunder. I 2018 ble 322 kunder svartelistet som følge av brudd på kundeavtalen.

Kommisjonærer

En rekke kontroller er etablert for å avdekke misligheter blant kommisjonærer og deres ansatte. I 2018 fikk åtte kommisjonærer muntlig advarsel, og to kommisjonærer fikk skriftlig advarsel.

Revisjoner

I 2018 er det ikke gjennomført eksterne sikkerhetsrevisjoner av kommisjonærer og lokalinnehavere som følge av omorganisering av selskapet.

Ledelsens årlige gjennomgang av selskapets risikostyring og internkontroll tar blant annet for seg status og evalueringer av mislighetsområdet. I 2018 ble det registrert 145 kritiske eksterne misligheter (avvik) hos kommisjonærer og lokalinnehavere. Økningen skyldes i all vesentlig grad bruk av stjålne bankkort som er tappet for penger gjennom misbruk av Norsk Tippings løsninger. I 2017 var det 53 tilsvarende avvik.

Datasikkerhet

Det ble registrert 38 alvorlige avvik i 2018 i selskapets forretningskritiske prosesser. Avvikene kategoriseres basert på selskapets egendefinerte kriterier. Antall kritiske avvik er på nivå med tidligere år. Norsk Tippings oppetid i selskapets salgskanaler var i 2018 på 99,986 prosent.

Selskapet gjennomfører årlige risikobaserte revisjoner av leverandører som er direkte involvert i gjennomføringen av forretningskritiske prosesser (salg av spill, gjennomføring av trekninger og utbetaling av premie). Leverandørene blir revidert på arbeidet med informasjonssikkerhet, personvern, anti-korrupsjon, samfunnsansvar, kvalitet og spillsikkerhet

I juni 2017 ble Norsk Tipping sertifisert (PA1) i henhold til ISO/IEC 27001:2013 og WLA-SCS:2016 (World Lotteries Association Security Control Standard). Oppfølgingsrevisjonen i 2018 tok for seg trekningsprosesser og ledelsesinvolvering og avdekket ingen kritiske avvik.

Personvern

I 2018 har arbeidet med personvern vært konsentrert rundt implementeringen av den nye personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i EU i mai 2018.

Formålet med det nye regelverket er blant annet å styrke rettighetene for den registrerte (kunden), skjerpe kravene til samtykke før innhenting av opplysninger og stramme opp kravene til brukervennlig informasjon til kunden om behandlingen av de innhentede opplysninger. GDPR stiller også strengere krav til sletting av kundedata.

Norsk Tipping har implementert føringene som følger av GDPR. Selskapet har siden 2008 hatt eget personvernombud som har ansvar for å ivareta personverninteressene for både kunder og ansatte. Ombudet skal gi råd og veiledning om behandling av personopplysninger slik at de blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Det ble ikke avdekket vesentlige brudd på personvern i 2018. Det ble heller ikke meldt inn klager fra utenforstående relatert til datasikkerhet og personvern.

Kampfiksing

Lotteritilsynet er ansvarlig for den nasjonale kampfiksingsenheten som skal kartlegge og forebygge kampfiksing i Norge.

Norsk Tippings rolle er å forebygge og oppdage forsøk på kampfiksing hvis selskapets datasystemer misbrukes til kampfiksing og eventuelt andre indikasjoner selskapet har om at idrettsarrangementer er utsatt for forsøk på fiksing av utfall.

Norsk Tipping utleverer informasjon om mistenkelig spilleaktivitet på selskapets spillobjekter til Lotteritilsynet. Selskapet bidrar også dersom kampfiksingsenheten etterspør informasjon om konkrete spillobjekter.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Norsk Tipping har lenge hatt tiltak og kontroller på plass for å hindre hvitvasking i tilknytning til selskapets virksomhet og operasjon. I forbindelse med innføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, ble det bestemt at også spillselskaper skal omfattes av dette regelverket. Lov om hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. oktober 2018.

For å sikre etterlevelse av lovverket har selskapet etablert et eget compliance-program. Compliance-programmet er forankret i selskapets styre og innebærer at selskapet har etablert en rekke tiltak får sikre god risikostyring og internkontroll.

Det ble i 2018 avdekket ett tilfelle hvor det var mistanke om hvitvasking. I tråd med hvitvaskingslovgivningen og selskapets egne rutiner ble hendelsen rapportert til ØKOKRIM for videre håndtering.

Etisk markedsopptreden

Som enerettshaver på spillmarkedet, har Norsk Tipping en høy grad av bevissthet rundt at selskapet skal utøve god forretningsskikk etter aksepterte forretningsmessige prinsipper. 

Åpenhet og dialog

Norsk Tipping ønsker å ta en aktiv del i samfunnsdebatten, bidra til informasjonsdeling og lytte til synspunkter som påvirker selskapet direkte og indirekte.  

Norsk Tipping har gjennom flere år ført en åpen dialog med selskapets interessenter. Dette er avgjørende for at Norsk Tipping skal kunne lykkes med sitt samfunnsoppdrag. 

Interessentene utgjør et mangfold av personer, organisasjoner og kompetanse, men har til felles at de øver innflytelse over Norsk Tippings virksomhet.

Kundene utgjør eksistensgrunnlaget for Norsk Tipping og er derfor selskapets viktigste interessenter. Men samfunnsoppdraget krever et bredere interessentarbeid. Det er viktig for Norsk Tipping å lytte til et bredt sett av interessenter, blant annet knyttet til ansvarlig spillvirksomhet og utøvelse av gjeldende pengespillpolitikk. Naturlige interessenter i dette arbeidet er eier, tilsynsmyndigheter og spilleavhengighetsmiljøer. Overskuddsmottakere, leverandører og internasjonale partnere er andre eksempler. Selskapet ønsker å bidra med faglig kompetanse om spillmarkedet, slik at beslutninger fattes på et best mulig faktagrunnlag.  

Tabellen under gir en oversikt over interessenter Norsk Tipping er i regelmessig dialog med. 

INTERESSENTER:  

TYPE DIALOG OG FREKVENS:  

Eier  

Generalforsamling, møte med statsråd og jevnlige kontaktmøter.  

Tilsyn  

To tilsyn og faste kontaktmøter med Lotteritilsynet.  

Kunder  

Cirka 5000 kundehenvendelser til kundeservice per uke, totalt cirka 269 000 henvendelser. Dette inkluderer sosiale medier.  

Spilleavhengighetsorganisasjoner  

To kontaktmøter. Deltakelse på organisasjonenes egne arrangementer. Bilaterale møter ved behov.  

Overskuddsmottakere  

Årsmøte, Idrettsgallaen, fagmøter, dialog i forbindelse med utbetaling av grasrotmidler, fagblogger, bilaterale møter og løpende dialog  

Samarbeidspartnere  

Felles sponsorsamling, løpende utvikling og forvaltning av sponsoravtaler  

Internasjonale søsterselskaper  

Felles forum for topplederne, fagfora og arbeidsgrupper.  

Internasjonale bransjeorganisasjoner  

Deltakelse i World Lottery Association (WLA) og European Lotteries and Toto Association (EL). Årskongress, felles møter, faggruppe innen blant annet juridiske tema og sikkerhet. Leder Vikinglottoalliansen.   

Fagorganisasjoner  

Fast kontaktmøte annenhver uke mellom HR-avdeling og fire fagorganisasjoner  

Kjeder og kommisjonærer  

Handelskonferanse, kontakt- og informasjonsutvalg, kommisjonærturer, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter. Kundeservice håndterer cirka 1800 henvendelser fra kommisjonærer per uke, totalt cirka 95 000 henvendelser.  

Leverandører  

Løpende oppfølging av leverandøravtaler, sentrale leverandører inviteres til årsmøte og idrettsgalla  

Medier  

Selskapet håndterer en rekke mediehenvendelser og deltar aktivt i samfunnsdebatten om pengespill gjennom kronikker og deltakelse i debatter.  

 

Noen sentrale tema i 2018  

Kunder og kommisjonærer kan ta kontakt med Norsk Tippings kundeservice via telefon, e-post, chat eller i sosiale medier. Selskapet gjennomfører årlig ulike typer kundeundersøkelser for å måle kunders tilfredshet med produkter, selskapet, kundeservice og oppfatning av selskapets omdømme.  

Det gjennomføres kundefokusgrupper og brukertester i tilknytning til utvikling av nye spill og løsninger, for å sikre kunders synspunkter inn i utviklingsprosesser. Tilbakemeldinger fra kunder, kommisjonærer og lokalinnehavere brukes aktivt for å synliggjøre kundenes behov og foreslå mulige forbedringstiltak. I 2018 har vi hatt økt fokus på arbeidet med kundereiser, som har bidratt til gjennomføring av flere kundeorienterte tiltak, spesielt i Norsk Tippings digitale kanaler.   

Selskapets halvårlige kontaktforum med spilleavhengighetsmiljøene har blitt en god arena for å utveksle informasjon og forstå hverandres roller i arbeidet med å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Norsk Tipping får mange konstruktive tilbakemeldinger som selskapet tar med seg i videreutviklingen av ansvarlighetsarbeidet.  

Norsk Tipping lanserte en ny visuell identitet i 2018. Dette førte med seg et omfattende arbeid for å re-profilere selskapets salgskanaler, et arbeid som også fortsetter ut i 2019. Ettersom den visuelle identiteten påvirker mange interessenter ble det gjennomført en rekke møtepunkter for å forklare valgene som ble tatt og høre motforestillinger og bekymringer. Dette ble tatt med tilbake og bidro til å forbedre selskapets arbeid.   

Selskapet har en god og viktig dialog med samarbeidspartnere innen handelen (Coop, Norgesgruppen, Reitan, bingobransjen, etc.) og digitale partnere (TV 2, VG, Nettavisen, Dagbladet, etc.) for å sikre at selskapets produkter og merkevarer har tilstrekkelig oppmerksomhet. En tett dialog med sentrale interessenter hos samarbeidspartnerne bidrar til god gjennomføring av salgs- og markedsaktiviteter, samt kontinuerlig fokus på ansvarlighet og sikkerhet. Dette bidrar til at samfunnsoppdraget til Norsk Tipping ivaretas i alle kundemøter.  

Antikorrupsjon

At Norsk Tipping har valgt å skille ut antikorrupsjon som et eget fokusområde kommer av at forventningene til antikorrupsjonsarbeidet i et statlig selskap er svært eksplisitte. 

Overordnet målsetting

Selskapet skal ha et helhetlig antikorrupsjonsprogram som omfatter alle relevante deler av virksomheten. Norsk Tipping har nulltoleranse for korrupsjon.

Policy og tilnærming

Norsk Tipping har et helhetlig antikorrupsjonsprogram med selskapets etiske retningslinjer som utgangspunkt. Programmet skal sikre at selskapet har god risikostyring og internkontroll. Arbeidet med antikorrupsjon i Norsk Tipping dreier seg om å sette temaet på dagsordenen på tvers av organisasjonen, og skape bevissthet om hvor det er risiko for å bli utsatt for korrupsjon.

Alle selskapets prosesser er vurdert med hensyn til antikorrupsjon. Mangel på kjennskap til og etterlevelse av interne og eksterne føringer anses å ha høyest risiko av selskapets risikoområder. 

I 2018 ble det etablert en ekstern varslingskanal for at selskapets leverandører eller andre som har en relasjon til selskapet melder fra dersom man blir oppmerksom på kritikkverdige forhold som Norsk Tipping bør vite om.

Antikorrupsjon omhandles i Norsk Tippings etiske retningslinjer for leverandører og tilsvarende dokument tilpasset samarbeidspartnere. De etiske retningslinjene legges ved alle avtaler.

Det ble ikke avdekket hendelser som indikerte korrupsjon hos Norsk Tipping i 2018.

Menneskerettigheter

Norsk Tipping har en global leverandørkjede. Arbeidet med å forebygge brudd på menneskerettigheter tar utgangspunkt i internasjonale retningslinjer og en risikobasert tilnærming.

Overordnet målsetting

Det skal ikke forekomme brudd på menneskerettighetene i tilknytning til Norsk Tippings virksomhet.

Policy og tilnærming

For Norsk Tipping er det viktig at varer og tjenester som benyttes i forbindelse med selskapets virksomhet er produsert i tråd med menneskerettighetene. Selskapet anser oppfølgingen av menneskerettighetshensyn som viktigst i forbindelse med anskaffelse av varer og tjenester, og i forholdene til samarbeidspartnere og sponsorater. En viktig del av arbeidet er aktsomhetsvurderinger.

Norsk Tipping handlet i 2017 varer og tjenester for cirka 1,3 milliarder kroner. Eksempler på hva selskapet handler inn er spillsystemer, IT infrastruktur, kommunikasjon, profesjonelle tjenester, ID- og betalingstjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester, og tv-produksjon. Omtrent 80 prosent av selskapets innkjøp foretas hos norske leverandører.

Selskapet foretok i 2018 jevnlige gjennomganger av planlagte anskaffelser for å avdekke mulig risiko for menneskerettighetsbrudd. Aktsomhetsvurderinger gjennomføres som et samarbeid mellom ansvarlige for anskaffelser og fagressurser innen samfunnsansvar, og bygger på pilar 2 i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

I løpet av 2019 skal Norsk Tipping utvikle et rammeverk for oppfølging av leverandører i henhold til menneskerettigheter.

I de etiske retningslinjene som legges ved i alle avtaler, stiller selskapet krav til alle sine leverandører om å drive sin virksomhet i tråd med menneskerettighetene.

Selskapet har også utviklet egne etiske retningslinjer for sponsor- og samarbeidsavtaler som krever at organisasjoner som har eller får avtaler med selskapet tar tak i områder som for eksempel menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, både i egen organisasjon og overfor internasjonale organer.

Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtaler inngås derfor etter forutgående konkurranse.

Selskapet mottok i 2017 én klage, men ble ikke ilagt sanksjon som følge av overtredelse av regelverket.

Miljø

Norsk Tipping definerer miljø som ett av sju fokusområder for samfunnsansvar. Selskapet jobber for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk på flere områder.

Overordnet målsetting

Norsk Tipping skal ha oversikt over og håndtere sin påvirkning på klima og miljø. Selskapet skal jobbe målrettet med å redusere sitt fotavtrykk. Målsettingen for 2019 er å redusere selskapets klimautslipp ytterligere.

Policy og tilnærming

Norsk Tipping ble Miljøfyrtårnsertifisert i mars 2018. Selskapet ble sertifisert i henhold til felleskriterier, kriterier for byggeier, siden selskapet eier sine egne lokaler, og utvalgte kriterier innen kategorien restaurant siden selskapet drifter sin egen kantine.

Med et anerkjent og etablert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn på plass, er det lagt til rette for både å ha oversikt over og å håndtere selskapets miljøpåvirkning. Selskapet har også etablert retningslinjer for klima og miljø som tar for seg energibruk, miljøhensyn i anskaffelser, transport og involvering av medarbeidere i miljøarbeidet.

Selskapet rapporterer sitt klimautslipp basert på Greenhouse gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-protokollen). GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden for beregning av virksomheters utslipp av klimagasser. Klimaregnskapet for 2018 viser en nedgang i utslipp fra året før, blant annet på grunn av en vesentlig reduksjon i antallet flyreiser. Se klimaregnskapet her

Norsk Tipping jobber med å redusere sitt fotavtrykk på andre områder også. Det jobbes blant annet med å etablere relevante miljøkrav for anskaffelser på tvers, i tillegg til spesifikke krav på kategorinivå.

Like muligheter

Norsk Tipping hevet også i 2018 fanen for like muligheter i idretten. Likestilling er også et prioritert område i Norsk Tipping internt.

Overordnet målsetting

Norsk Tipping skal jobbe på forskjellige fronter for å sørge for likestilling og like muligheter i egen virksomhet. Selskapet skal også være en pådriver for at selskapets samarbeidspartnere setter temaet på dagsorden i sin virksomhet.

Policy og tilnærming

For å få en best mulig oversikt over selskapets likestillingsstatus internt i organisasjonen, iverksatte Norsk Tipping en kartlegging i samarbeid med Likestillingssenteret i desember 2018. Kartleggingen, som tar utgangspunkt i alle såkalte diskrimineringsgrunnlag, tar for seg hvordan selskapet speiler og tar hensyn til mangfold og likestilling både i rekrutteringsprosesser, i selskapets styrende dokumenter, i sponsor- og samarbeidsavtaler og i markedsføringen av spill og tjenester.

Analysen ferdigstilles i 2019. I 2019 vil det også bli gjennomført en analyse av tall og data som viser hvordan likestilling speiles på områder som lønn og belønning.

Et av områdene selskapet har viet mye tid og oppmerksomhet til, er likestilling i idretten. Ett av tiltakene som ble innført i 2018 var en egen «like muligheter»-klausul. Den skal legges inn i alle samarbeidsavtaler selskapet tegner, noe som betyr at den også vil bli gjeldende for organisasjoner innen kultur, humanitært arbeid og øvrige områder innen frivilligheten som Norsk Tipping samarbeider med.

Les mer om selskapets engasjement for like muligheter i frivilligheten i Samarbeidsavtaler.

Initiativet Mangfold med muligheter i Mjøsregionen ble videreført i 2018. Les mer i Medarbeidere.

Folkehelse

Siden starten i 1948 har Norsk Tippings overskudd bidratt til folkehelsen i Norge. På 70 år har ikke mindre enn 153 milliarder kroner (prisjustert til 2018-verdi) kommet samfunnet til gode.

Overordnet målsetting

Selskapet skal finne områder hvor det kan bidra positivt til folkehelsen.

Policy og tilnærming

Norsk Tipping ønsker å bidra til bedre folkehelse gjennom samarbeidet med den norske frivilligheten, og ved å utvikle innovative spill og tjenester som kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse.

Som spilleverandør kan selskapet også bidra gjennom for eksempel utvikling av spill og tjenester der premiering tar utgangspunkt i fysisk aktivitet, eller at man må legge fra seg mobiltelefonen.

Tilbake til toppen
X