Spillmarkedet

Vekst i det regulerte pengespillmarkedet

Det foreligger ikke offisielle tall for pengespillmarkedet i 2018, men Norsk Tipping estimerer det totale regulerte pengespillmarkedet til cirka 10,5 milliarder kroner, en økning fra 10,2 milliarder kroner i 2017.

Med en økt netto omsetning på cirka 300 millioner kroner, står Norsk Tipping står for majoriteten av omsetningsveksten i det regulerte markedet, og selskapets totale markedsandel estimeres til 64 prosent. For de andre pengespillene i det regulerte markedet, estimerer vi en liten reduksjon i omsetning for både Norsk Rikstoto og entreprenør-bingo, mens det øvrige regulerte markedet, som blant annet inkluderer de fem nye lotteritillatelsene, ser en liten vekst. Det uregulerte markedet estimeres å utgjøre 18 prosent, en liten økning sammenlignet med 2017.

Lotteriene vokser og er mest populære

Av alle spillene på det norske markedet, er det Norsk Tippings lotterier som er mest populære. I 2018 så kategorien kundevekst, og etter at alle premier var utbetalt, økte lotteriomsetningen med i overkant av 200 millioner kroner, sammenlignet med 2017. Totalt sett spilte 2 millioner nordmenn ett eller flere lotterispill hos Norsk Tipping i løpet av fjoråret.

I tillegg til ovennevnte, hadde både selskapets sportspill og interaktive nettspill kunde- og omsetningsvekst i 2018, mens terminalspillene så en beskjeden nedgang sammenlignet med 2017.

Styrket ansvarlighet koster

Januar 2018 styrket Norsk Rikstoto sitt ansvarlighetsrammeverk ytterligere, da de ble det første hestespillselskapet i verden til å innføre registrert spill. Endringen har trolig bidratt til at selskapet nå ser en noe redusert omsetning i 2018. Fra januar 2020 skal Norsk Rikstoto også innføre totalgrense for sine spill.

Færre pengespillreklamer på TV og færre henvendelser til Hjelpelinjen

I 2018 ble det vist om lag 100 000 færre pengespillreklamer for uregulerte aktører på norske TV-skjermer. Selv om reklametrykket er noe redusert, stod uregulerte aktører for nærmere ni av ti pengespillreklamer på TV i 2018, og i snitt ble det vist mer enn 1300 kasino- og oddsreklamer per dag, for uregulerte aktører.

Selv om man totalt sett så en nedgang i antall henvendelser til Hjelpelinjen i 2018, er det bekymringsfullt at man får flere henvendelser for nettkasinospill i det uregulerte markedet. At nettkasinospill står for majoriteten av henvendelsene til Hjelpelinjen, når kun to - tre prosent av befolkningen oppgir at de spiller kasinospill på nett, viser tydelig spillenes risikoprofil. Les mer i kapitlet om Ansvarlighet.

Nye aktører på markedet

Etter at fem nye lotteritillatelser ble tildelt i 2017, gikk det noe tid før alle konseptene kom på markedet, men i løpet av 2018 var alle lotteriene lansert. De fem lotteriene, er:

  • Pantelotteriet
  • UNICEF-lotteriet
  • Postkodelotteriet
  • Norgeslotteriet
  • Fotolotto

Ny rapport understøtter enerettsmodellen

Samtidig som Stortinget vedtok å videreføre og styrke enerettsmodellen i mai 2017, bestilte politikerne en ekstern evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstotos organisering og praksis. Målet var å vurdere om selskapene jobber på en måte som er egnet til å nå målsettingen om å redusere negative konsekvenser av pengespill. I juni 2018 overleverte Oslo Economics sin rapport «Evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstotos organisering og praksis» til Kulturdepartementet.

Med denne rapporten legger vi bak oss fire intense år med evaluering av pengespillmarkedet. Det er produsert to eksterne rapporter, og to regjeringer og ett storting har gjort sine vurderinger. Alle har konkludert med at en videreføring og styrking av enerettsmodellen er riktig for det norske pengespillmarkedet.

Tilbake til toppen
X