Adm. direktør 2018

Året 2018 ble et rekordår på mange områder for Norsk Tipping. Ny kunderekord, ny overskuddrekord til formålene, ny premierekord og gode resultater av ansvarlighetsarbeidet, er noen av milepælene. Det skjer samtidig som at presset fra konkurrentene er hardere enn noen gang.

Aldri før har Norsk Tipping hatt så mange kunder i løpet av et år som i 2018: 2 021 575, for å være presis. Det er cirka 60 000 flere enn året før og kanskje det aller viktigste resultatet fra rekordåret 2018. Det er ikke uten grunn at dette er ekstra viktig for oss.

Solid oppslutning blant spillerne er viktig fordi det er en grunnleggende forutsetning for at vi skal kunne løse oppgaven vi er satt til – å forebygge spilleproblemer.

Lotteritilsynets tall viser at de private selskapenes markedsandel har vokst, om enn ikke så mye. Veksten er en utfordring til Norsk Tipping selv om vi har flere kunder enn noen gang. Fortsatt er det slik at 90 prosent av alle nordmenn som spiller, spiller hos Norsk Tipping. Det gir en unik posisjon til å kunne påvirke spilleadferden i grønnere retning.

Påvirker positivt

Stor oppslutning styrker gjennomslagskraften vår til å stimulere de delene av markedet som er minst forbundet med spilleavhengighet, nemlig lotteriene. Hele 60 prosent av vår inntjening kommer fra lotterier, altså spill som Lotto, Vikinglotto, Extra og Eurojackpot. I motsetning til våre søsterselskaper i andre land har Norsk Tipping greid å utvikle og styrke lotteriene våre. I mange land går lotteriene stadig dårligere, til fordel for kjappe og risikoutsatte kasinospill.

Samtidig må vi svare på publikums etterspørsel etter et troverdig tilbud også på de raske spillene, som kasinospill, bingo og liveodds. Det gjør vi med konkurransedyktige produkter som kundene vil ha, innrammet av et solid ansvarlighetsrammeverk med tapsgrenser og anerkjente verktøy som gir kundene kontroll og oversikt over sin spilleaktivitet. Det er spillansvar i praksis når våre erfaringer peker på at ni av ti av kundene som når taket for sitt egendefinerte tapsnivå, IKKE søker seg videre til andre aktører på nettet for å spille mer – de venter med å spille til neste måned i stedet.

På tross av verktøyene registrerer vi at noen likevel utvikler usunne spillevaner eller står i fare for å få det. Gjennom å ta direkte kontakt, jobber vi systematisk og metodisk med å motivere disse kundene til å treffe konkrete tiltak for å komme ut av en ond sirkel. Samtalene gir oppløftende resultater og vi kan dokumentere reell påvirkning på kundenes adferd.

Ambisjonen om høy kundeoppslutning gjelder selvsagt også nye generasjoner. Det er viktig for oss å appellere til de yngre voksne, slik at også den gruppen ser til Norsk Tipping hvis de vil spille. I 2018 ser vi at 150 000 av våre 2 millioner kunder er under 30 år, og utviklingen er positiv.

Mer kundevennlige løsninger, gode kampanjer, attraktive produkter, høy tillit og godt omdømme er blant suksessfaktorene. 

Blant alle engasjerende kundeopplevelser, nevner jeg kampanjen Vekking fra Hamar. Nesten en halv million nordmenn bestilte vekketelefon fra Norsk Tipping i oktober, og noen heldige morgentrøtte vant 50 000 kroner, mens én lykkelig hovedvinner ble vekket med en premie på 1 million kroner!

Rekorder

Voksende kundetall gir en annen hyggelig konsekvens, som for mange kanskje er det aller viktigste: Overskuddet fra Norsk Tipping er rekordstort etter 2018. Over 5,5 milliarder kroner fordeles til en nesten uendelig liste av gode formål over hele landet. Av dette har kundene selv, gjennom Grasrotandelen, fordelt rekordbeløpet 649 millioner kroner til lokale lag og foreninger som setter pengene i arbeid for en god sak.

Pengene som de 2 millioner kundene legger igjen i kassa bygger ikke formuer for investorer eller eiere. De bygger god beredskap, rike opplevelser og bedre folkehelse. De bygger aktive barn, omsorg for syke og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Pengene er en uvurderlig finansieringskilde for de som nyter godt av dem, og det er i praksis oss alle på en eller annen måte.

Det er også på vegne av oss alle at Norsk Tipping har store ambisjoner i spillansvar-arbeidet. Vi har tradisjon for å ligge i fremste rekke på området og har gjort strategien vår enda tydeligere for årene som kommer. Ambisjonen er å bli anerkjent som verdensledende, og i 2018 tilførte vi dette viktige arbeidet flere ressurser internt. Ansvarlighet har en sentral posisjon i styringen av Norsk Tipping og vi har etablert måleparametere for ansvarlig spillvirksomhet som jevnlig rapporteres gjennom selskapets virksomhetsstyring.

Vi konstaterer også at arbeidet mot spilleavhengighet ser ut til å gi gode resultater. Det totale antallet henvendelser til Hjelpelinjen sank i 2018, mens andelen som gjelder kasinospill fra utenlandske spillselskaper, er økende. Vi mener at stadig bedre ansvarlighetstiltak fra Norsk Tipping som den dominerende aktøren, påvirker tallene i positiv retning. Det samme gjør Lotteritilsynets arbeid for å begrense en pågående privat spillbransje.

Innovasjon og utvikling

I 2018 fornyet vi selskapets visuelle uttrykk – hvordan vi ser ut. Vi har fornyet vårt velkjente tippekryss, fornyet produktlogoene og skaffet oss et helt nytt univers av friske, visuelle virkemidler i kommunikasjonen. Prosessen har vært lang og kostnaden er betydelig. Likevel er vi trygge på at det er det riktige å gjøre. Grundige undersøkelser viste at yngre voksne ikke oppfattet uttrykket vårt spesielt attraktivt. Da var det på tide å gjøre noe. Et attraktivt uttrykk er selvsagt ikke nok i konkurransen om kundene, men i arbeidet med modernisering og utvikling av nye tjenester og produkter, er en moderne profil tilpasset dagens digitale hverdag en forutsetning.

For å lykkes må vi selvsagt også treffe med innovasjon og produktutvikling. Hovedstikkordet for året som er gått, er internasjonalt samarbeid. Gjennom flere prosjekter jobber vi nå sammen med søsterselskaper i andre land for å finne frem til nye produkter og tjenester som kan fenge neste generasjons kunder. Også internt jobber selskapet godt med kontinuerlig forbedring og raskere gjennomføring av endringer og forbedringer ut mot kundene. Det er den ambisjonen som har ført oss fram til den nye organisasjonsmodellen som ble sjøsatt i 2018. Verdibasert ledelse, raskere prosesser og smidigere arbeid, er nøkkelbegreper.

Samfunnsansvar

Norsk Tipping ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Ansvarlig spillvirksomhet er kjernen i vårt samfunnsansvarsarbeid og ligger innenfor det såkalte «compliance-nivået» sammen med fokusområdene forretningsetikk, anti-korrupsjon, menneskerettigheter og miljø. I 2018 ble det utarbeidet et compliance-program for å håndtere risiko for hvitvasking, i tillegg til at det er gjennomført dilemmatrening innen anti-korrupsjon for styret og ledere i Norsk Tipping. I mars ble selskapet Miljøfyrtårn-sertifisert i tråd med å vår policy for samfunnsansvar som sier at Norsk Tipping skal ha oversikt over og ta hånd om vår miljøpåvirkning. I 2019 skal vi utarbeide et rammeverk for oppfølging av leverandører, med utgangspunkt i blant annet menneskerettigheter.

I tillegg til compliance-nivået har vi definert to fokusområder på det vi har definert som verdiskapingsnivået: Like muligheter og folkehelse. Gjennom sponsorater har vi bidratt til å styrke jentesatsingen i idretten. I tillegg har vi utarbeidet en egen klausul som inkluderes i alle våre samarbeidsavtaler – både nye og reforhandlede - for å støtte opp under like muligheter.

Norsk Tipping jobber med å etablere overordnede KPI-er for hele samfunnsansvarsområdet. Arbeidet tar utgangspunkt i interessentenes forventninger til selskapet, FNs bærekraftsmål og de fem hovedmålene som vi mener vi kan bidra til å nå. I kapitlet Ansvarlig kan du lese mer om selskapets samfunnsansvarsarbeid.

Tilsyn og revisjon

Norsk Tipping er underlagt offentlig tilsyn på en lang rekke områder. Lotteritilsynet foretar jevnlige revisjoner av områder som for eksempel ansvarlighetsarbeid, trekningsrutiner og markedsføring.

Eventuelle funn og avvik brukes som kilder til kontinuerlig forbedring. Det ble ikke avdekket vesentlige avvik i revisjonene i 2018.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn høsten 2018 og avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelsene i avviklingen av turnus på sportspillenheten under OL i Peyongchang. Selskapet har gjennom året jobbet med å få på plass et godt rammeverk for turnusavviklingen på sportspillenheten, og tilsynet er fornøyd med oppfølgingen.

Av andre eksterne pålegg, er det på sin plass med å nevne den nye personvernforordningen, GDPR-reglementet, der Norsk Tipping har tilpasset seg de nye kravene i 2018. De nye reglene styrker den enkelte borgers rettigheter i en tid der den digitale utviklingen gjør at informasjon om mennesker og adferd kan omsettes i verdi. I 2018 har vi oppdatert kundeavtalen, våre rutiner og retningslinjer og gjort det enklere for kundene å ta stilling til hva de aksepterer av personlig tilpasset informasjon fra Norsk Tipping.

Utfordringer fremover

Selv om regjeringen for ikke lenge siden slo fast at enerettsmodellen ligger fast, pågår pengespilldebatten med uforminsket styrke. De uregulerte aktørene har samlet seg med en egen interesseorganisasjon og vil trolig ta enda større plass i det offentlige ordskiftet fremover, med mål om å avvikle enerettsmodellen. Private aktører og lisenstilhengere opplever å ha fått vind i seilene etter lisensieringen av det svenske markedet. Vi er spent på resultatene av den svenske reguleringen, men kunne allerede tidlig konstatere en eksplosiv vekst i reklametrykket, med de konsekvenser det har for personer som har, eller står i fare for å få, spilleproblemer. Svenskenes utgangspunkt var et helt annet enn vårt eget, og det er liten grunn til å trekke «svenske konklusjoner» hos oss. Når det handler om et produkt som pengespill, der risikoen for misbruk og sosiale problemer er stor, samtidig med at potensialet for inntjening for operatøren er tilsvarende stort, er jeg glad for at myndighetene fortsatt mener at sosialpolitiske målsetninger må ligge til grunn for reguleringen. Med det som ledestjerne, er vi ikke i tvil om at en styrket enerettsmodell slik Stortinget og regjeringen har valgt, er den riktige veien å følge for å nå målene.

Tilbake til toppen
X